Privacybeleid

Thuiszorg Samen Gezond hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Thuiszorg Samen Gezond heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Met dit privacy statement geeft Thuiszorg Samen Gezond u inzicht hoe Thuiszorg Samen Gezond in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s onder de domeinnaam www.thuiszorgsg.nl en onder alle van deze domeinnaam overige gelieerde domeinnamen en op alle diensten die worden aangeboden door Thuiszorg Samen Gezond (daaronder mede begrepen cliëntenintake). Voor het privacybeleid binnen de stichting Thuiszorg Samen Gezond wordt u verwezen naar het externe document:

Daar waar in dit privacy statement een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt tevens ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld. Met de services die via www.thuiszorgsg.nl worden aangeboden, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Thuiszorg Samen Gezond acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen (binnen de wettelijke voorschriften)

Thuiszorg Samen Gezond is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens Cliënten Thuiszorg SG

Bij het gebruiken van onze services verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens (Naam, adres en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Zorgarrangement (de planning van de zorgmomenten)
 • Zorglegitimatie (Indicatiebesluit)
 • Gegevens andere zorgverleners zoals huisarts, apotheek en specialisten
 • Uw BSN-nummer
 • Uw contactpersonen
 • Financiële informatie (Zorg Verzekering, WMO-Gemeente of uw persoonlijke (PGB-) informatie)
 • Uw Zorgprofiel (Zorgplan en evaluatie)
 • Rapportage over uw welzijn
 • Andere documenten zoals gespreksnotitie en verslagen

Registreren

Om gebruik te maken van onze services moeten wij eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven (persoons-)gegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw naam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze services kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Medewerker portaal (Gebruik van persoonsgegevens medewerkers)

Van medewerkers en ingehuurde zorgverleners worden de volgende gegevens geregistreerd en opgeslagen in het gesloten NEDAP (ONS)-systeem. Deze gegevens worden, voor de salarisverwerking van de loondienstmedewerkers, ook gedeeld met onze boekhouder. Personeelsdossier (NAW-gegevens van medewerker en-of gezin, contract (arbeids- en eventueel studie), CV, -kopie ID, verzekeringsgegevens, loonbelastingverklaring, pensioeninformatie, beoordelings- en functioneringsgesprekken, uit dienst informatie). Het personeelsdossier is zowel fysiek als digitaal aanwezig. De fysieke dossiers zijn alleen toegankelijk voor bevoegden.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via www.thuiszorgsg.nl de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U dient daarbij een aantal verplichte items in te vullen zodat wij u kunnen benaderen/contacteren. U kiest daarnaast zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.

De gegevens die u ons toestuurt, worden toegevoegd aan uw persoonlijke dossier, indien u bekend bent bij Thuiszorg Samen Gezond.

Indien u geen cliënt bent van Thuiszorg Samen Gezond wordt de informatie bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In het geval dat de informatie ertoe leidt dat u alsnog cliënt van Thuiszorg Samen Gezond wordt, dan wordt de informatie alsnog toegevoegd aan uw persoonlijke dossier.

Multimedia

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Indien wij op Social Mediadocumenten, informatie of foto’s plaatsen vindt dat alleen plaats met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij onze organisatie en onze services aan u.

Cookies

Op onze website www.thuiszorgsg.nl wordt gebruik gemaakt van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website via www.thuiszorgsg.nl dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle systemen waar persoonsgegevens worden opgeslagen

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de samenwerking met u te continueren en of services aan u te verlenen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een contractuele of wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens en een bewaarplicht van 15 jaar voor Zorgdossiers).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens;

 (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.

G. Yousufzai
Eilandplein 474 a
6922 ER Duiven