Bestuur & toezicht

Bestuur en management

De dagelijkse leiding van Thuiszorg Samen Gezond is in handen van de bestuurder en haar managementteam (MT). De bestuurder is voorzitter van het managementteam. Het MT ontwikkelt het beleid en voert dit uit. Thuiszorg Samen Gezond heeft ook een raad van toezicht, samen werken zij met respect voor elkaar taken en verantwoordelijkheden voor een deskundig resultaat.

Onafhankelijk en deskundig

De raad van toezicht heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Thuiszorg Samen Gezond.

Ook heeft de raad van toezicht een belangrijke adviesrol richting de raad van bestuur. De raad van toezicht handelt zoveel als mogelijk in het belang van alle stakeholders. Tot slot vervult de raad van toezicht de werkgeversfunctie richting de raad van bestuur.

Het reglement van de raad van toezicht voldoet aan de eisen die aan toezichthouders van zorginstellingen worden gesteld. Daarnaast staan conform het desbetreffende model van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (de NVTZ) onderwerpen beschreven op het gebied van haar positionering, de samenwerking met de raad van bestuur, informatievoorziening, evaluatie, verantwoording en gedragsregels. Het reglement is nauwkeurig afgestemd op de statuten van Thuiszorg Samen Gezond en de Governancecode Zorg 2017.

Geen van de toezichthouders heeft op enigerlei wijze een verbinding met Thuiszorg Samen Gezond, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De (neven)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad.

Op de hoogte blijven

De leden van de raad van toezicht zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector. Ze volgen regelmatig scholingen en wonen congressen bij die veelal thema’s behandelen die voortvloeien uit het onderwerp ‘governance’.

De raad van toezicht evalueert elk jaar zijn eigen resultaten, prestaties en functioneren op het gebied van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die in de statuten en het reglement raad van toezicht zijn vastgelegd.

Beleid bezoldiging bestuurders en toezichthouders Thuiszorg Samen Gezond

De bezoldiging van de bestuurders dienen vanuit maatschappelijk oogpunt goed te verantwoorden zijn. Daarom hanteert Thuiszorg Samen Gezond de bezoldigingsregels van de Wet normering topinkomens (WNT).

De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector en op de voornoemde WNT.